Wie zijn we?

De teamleden van STA zijn betrokken Amersfoorters, die een netwerk hebben binnen het Sociaal Domein. Ze zijn deskundig door werkervaring, als gebruiker of als mantelzorger. Iets voor jou?

Door hun betrokkenheid hebben ze een groot netwerk, dat ze kunnen aanspreken op zoek naar signalen uit de stad.

Ties ter Horst

Als vader van een dochter met meervoudige beperkingen ben ik in aanraking gekomen met zaken zoals PGB, dagbesteding, rolstoel, enz. Ik wil me inzetten voor alle mensen die de regels niet zo goed kennen.

Gerry Rispens

Graag wil ik mijn jarenlange ervaring in de zorg inzetten om vanuit een vernieuwd perspectief en beleid van de gemeente Amersfoort mee te denken en/of bepaalde zaken te signaleren.

Hennie Baars

Na het afsluiten van mijn werkzame leven voel ik mij geroepen om iets te betekenen voor inwoners van onze stad. Gezien mijn achtergrond ben ik met name erg betrokken met mensen die minder in staat zijn voor zichzelf op te komen in onze samenleving.

Wytse Wieringa

Als inwoner van Amersfoort wil ik graag actief betrokken blijven bij de ontwikkelingen binnen het algemene welzijn. Vooral mensen met een beperking en ouderen hebben mijn speciale belangstelling.

Erick Oostenmeyer

Als actieve en betrokken inwoner van Amersfoort weet ik een diversiteit aan cliënten, inwoners en belanghebbenden, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd te bereiken en contacten en feeling met hen te onderhouden. Ik ben daarbij gespitst op signalen die worden afgegeven. We gaan dan met elkaar in gesprek om na te gaan hoe een beleidsonderdeel van de gemeente in de praktijk uitpakt. Vervolgens bespreek ik deze signalen met het STA team om te bekijken hoe we deze het beste kunnen doorgegeven aan de gemeente. Daarbij houd ik de vinger aan de pols en communiceer de voortgang met de betrokkenen.

Trudy Scholte Lubberink

Na in de financiële wereld gewerkt te hebben nu werkzaam in de zorg en tevens per begin maart 2019 werkzaam voor STA als notulist en verder voorkomende administratieve  werkzaamheden. Wat een leuke en inspirerende job en wat leer ik veel over Amersfoort en wat er is veel voor de burger aan zorg en ondersteuning. Nu moet alleen de burger ons, STA en ASD, nog weten te vinden.

Werkvelden voor STA en ASD: